Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

HijackThis.nl hecht veel waarde aan de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden.

In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. HijackThis.nl houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving in Nederland en België, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

De persoonsgegevens worden door HijackThis.nl verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:
 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van HijackThis.nl (uitvoering overeenkomst).
 • voor het (eventueel) versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang).
Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen o.m. persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. HijackThis.nl bewaart persoonsgegevens gedurende het lidmaatschap van haar leden, wat te allen tijde - op eenvoudig verzoek - kan stopgezet worden.

Contactformulier en Nieuwsbrief

Indien noodzakelijk bieden wij een nieuwsbrief aan, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een E-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang dit naar de aard van het formulier of de inhoud van uw E-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Registreren

Om lid te worden van HijackThis.nl en bepaalde onderdelen volledig te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij - via de door u gekozen gebruikersnaam - de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is, bvb. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens:
 • uw gebruikersnaam (schermnaam).
 • uw mailadres.
 • uw IP-adres.
Advertenties

Onze website kan (eventueel) advertenties vertonen van derden (o.a. Google Adsense), die persoonsgegevens bijhouden om deze op maat te snijden.

Hierbij worden de volgende persoonsgegevens gebruikt:
 • langs automatische weg verzamelde (vermoedelijke) interesses.
 • de paden waarlangs u door de dienst navigeert.
 • statistieken over hoe u de dienst gebruikt.
Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
 • alle personen die namens HijackThis.nl kennis kunnen nemen van de persoonsgegevens, zijn gehouden aan de geheimhouding.
 • wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen.
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens.
 • wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens.
 • wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.
Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

HijackThis.nl kan de privacyverklaring steeds wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als lid van HijackThis.nl hebt u recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. U kan ons hiervoor contacteren via een persoonlijk bericht op het forum.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Mochten we niet tot een vergelijk komen, hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de "Autoriteit Persoonsgegevens" (AP) in Nederland of de "Gegevensbeschermingsautoriteit" (GBA) in België.


De huidige versie werd aangepast op 24 april 2018.